| | | Personnet Administtation Group the Secondary Educational Service Area Offce 29 ( Ubonratchathani - Ammnatcharoen ) | | |  

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Free Counter
 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ข้าราชการครู ที่เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมสุนีย์ ติดต่อขอรับเงินค่าพาหนะ
ที่ นางสุกฤตา อยู่เมี่ยง กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.29 ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2
ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพม.29เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 11/2557
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 11/2557
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มี
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพม.29
ประกาศรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพม.29 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่ง
ตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.29

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
แผนที่สถานที่สอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/
ผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558(สถานที่สอบโรงเรียนปทุมพิทยาคม)
สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ภาค ก.(ข้อเขียน)สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 58 สนามสอบโรงเรียนปทุมพิทยาคม
สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ภาค ข.(สัมภาษณ์)สอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 58 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สนามสอบ
สอบโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง แก้ไขประกาศ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสถานศึกษาและผู้อำนวยการ
(เพิ่มเติม)
เนื่องจากประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาน
ศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา(มีการคลาดเคลื่อนในรายละเอียดตัวชี้วัดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึก
ษา กลุ่มประสบการณ์) จึงรบกวนโหลดเอกสารเพิ่มเติมอีกครั้ง
ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำ
เหน็จข้าราชการ พ.ศ.2494 สำหรับข้าราชการและสำหรับผู้รับบำนาญ

การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
วิทยฐานชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวย
การสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 11/2557 
ตำแหน่งและคุณสมบัติลูกจ้างประจำ 
การประชุมสัมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์โรงเรียนและหน่วยงาน 
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 จังหวัดอุบลราชธานี 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 10/2557 
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดอุบลฯ
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุ
คลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลารกรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8/2557 
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
ประกาศผลการคัดเลือก รางวัล คุรุสภา "ครูผู้สอนดีเด่น" 
ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7/2557 
คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูที่วิทยฐานะ ภายในเขต 
การย้ายข้าราชการครูฯ ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 16/57 วันที่ 21 ธันวาคม 57 
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWEARDS 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 
แนวทางการพิจารณาการขออนุญาตไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 แบบฟอร์มลาศึกษาต่อ ข้าราชการครู 
 แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศและแนวปฏิบัติ 
 บันทึกข้อความ 
 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ 
 แบบคำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร  
 แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครู 
 แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหาร 
 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประวัติ 
 แบบฟร์อมจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
 แบบคำขอ เพิ่มวุฒิ/ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่ม        
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว